De infor­ma­tie op deze web­s­ite is met de grootst moge­li­jke zorg­vul­dig­heid samen­ge­steld. We doen ons uiter­ste best om ervoor te zor­gen dat de gep­re­sen­te­erde infor­ma­tie actu­eel bli­jft. Wij accep­te­ren geen aanspra­ke­li­j­k­heid voor even­tu­ele onju­ist­he­den in de gep­re­sen­te­erde infor­ma­tie, noch voor schade, over­last of onge­mak die voortvlo­eit uit of samen­hangt met het gebruik van de infor­ma­tie.
De infor­ma­tie op de site is niet bedo­eld om advies of infor­ma­tie van een zorg­pro­fes­sio­nal te vervangen.

Op de site staat geen reclame en adver­ten­ties of andere uitin­gen van com­merciële instan­ties vor­men geen bron van inkom­sten voor deze website. De bronnen van financiering van de website hebben geen enkele invloed op de redactionele inhoud van de site. Er zijn geen belangenconflicten die invloed hebben op de redactionele inhoud van de site.

NIKIM wordt volledig gefinancierd door donaties.

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2016