Foundation

Op 20 april 2015 heeft het NIKIM bestuur besloten tot de oprichting van de Stichting Inès von Rosenstiel Foundation. De Foundation heeft als doel: het verstrekken van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine (bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
NIKIM heeft een eerste donatie gedaan van 999,99 euro ten behoeve van de Foundation. Uw gift is ook welkom, op bankrekening NL 14 TRIO 0197 7559 17 ten name van Inès von Rosenstiel Foundation te Amsterdam.

De Foundation is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het bestuur van het fonds behandelt in principe alleen individuele aanvragers en geen bijdragen aan commerciële organisaties en/of voor commercieel gerichte activiteiten. De aanvraag moet met name betrekking hebben op een opleiding/studie of reisbeurs. Het fonds biedt ondersteuning aan aanvragen tot maximaal 1000 euro.De aanvragen moeten worden ingediend voor 1 april 2016. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden voor activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Subsidiëring achteraf is niet mogelijk. De voorkeur gaat uit naar aanvragen van mensen met een post HBO of academisch niveau op het gebied van Integrative Medicine.
Een verzoek voor een beurs dient vergezeld te gaan van een korte notitie (maximaal 500 woorden) met in elk geval de volgende elementen:
• motivatie
• beoogde doelen, hoe de opgedane kennis en ervaring in de praktijk gebruikt gaat worden
• programma
• gespecificeerde begroting.

Je kunt hiervoor ook het aanvraagformulier onder aan deze pagina gebruiken
De financiële positie van de aanvrager wordt meegewogen. Van aanvragers wordt, indien haalbaar, een redelijke eigen bijdrage verwacht.
Het fonds verwacht een beknopt verslag van de gesubsidieerde activiteit ten behoeve van de nieuwsbrief en website.
Aanvragen kunnen worden toegezonden aan info@nikim.nl.

Wil je in aanmerking komen voor een beurs van het Inès von Rosenstielfonds voor een studie of andere IM-gerelateerde activiteit? Vul onderstaand formulier dan zo volledig mogelijk in. Je hebt ook de mogelijkheid om een eigen bestand met de benodigde gegevens te sturen.

Volledige naam:

Volledig adres:

Bankrekeningnummer:

E-mail:

Gegevens opleiding of eigen praktijk c.q. werkkring:

Programma beoogde IM-activiteit

Gespecificeerde begroting beoogde IM-activiteit

Motivatie
(de financiële positie van aanvrager wordt meegewogen. Indien haalbaar wordt een eigen bijdrage verwacht)

Beoogde doelen
(hoe opgedane kennis en ervaring in praktijk gebruikt gaan worden)

Eventuele overige aanvullende informatie

Stuur eventuele bijlagen in een aparte e-mail naar info@nikim.nl