Het Ines von Rosenstiel Fonds heeft afgelopen jaar een aantal beurzen toegekend aan jonge enthousiaste mensen als bijdrage aan hun studie/opleiding. Ook komend jaar willen wij voor dit doel graag weer bijdragen leveren. Uiteraard zijn ook schenkingen voor het fonds zeer welkom. Het bestuur van het fonds behandelt in principe alleen individuele aanvragers en geen bijdragen aan commerciële organisaties en/of voor commercieel gerichte activiteiten. De aanvraag moet met name betrekking hebben op een opleiding/studie of reisbeurs. Het fonds biedt ondersteuning aan aanvragen tot maximaal 1000 euro.De aanvragen moeten worden ingediend voor 1 maart 2017. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden voor activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Subsidiëring achteraf is niet mogelijk. De voorkeur gaat uit naar aanvragen van mensen met een post HBO of academisch niveau op het gebied van Integrative Medicine.
Een verzoek voor een beurs dient vergezeld te gaan van een korte notitie (maximaal 500 woorden) met in elk geval de volgende elementen:
• motivatie
• beoogde doelen, hoe de opgedane kennis en ervaring in de praktijk gebruikt gaat worden
• programma
• gespecificeerde begroting.
De financiële positie van de aanvrager wordt meegewogen. Van aanvragers wordt, indien haalbaar, een redelijke eigen bijdrage verwacht.
Het fonds verwacht een beknopt verslag van de gesubsidieerde activiteit ten behoeve van de nieuwsbrief en website.
Aanvragen kunnen worden toegezonden aan [email protected].

Wil je een schenking doen? Je gift is ook welkom, op bankrekening NL 14 TRIO 0197 7559 17 ten name van Inès von Rosenstiel Foundation te Amsterdam.